Back to top

MADRE ابزارهای منابع مهم معلوماتی را برای مدافعين حقوق بشرو زنان افغان راه اندازی می کند

Pashto | English

MADRE، به عنوان بخشی از کار ان در داخل مکانیسم هماهنگی حقوق بشر افغانستان ،برای اولین بار دو منبع مهم معلوماتی جهت حمایت از عدالت جنسیتی, افزایش ظرفیت مستند سازی مسایل نقض حقوق بشر و آگهی بیشتر در فرآیند عبور از مرزها را در أفغانستان از راه اندازی میکند.

Afghan women workshop together

عبور از مرزها: رهنمود برای زنان افغان/مدافعان حقوق بشر

زنان افغان/مدافعان حقوق بشر همچنان تحت رژیم طالبان با خطرات تهدید کننده روبرو هستند وبنابرین بسیاری از آنها راهی جز ترک کشور برای امنیت وحفظ جان خود ندارند. برای این منظور، MADRE رهنمودی از مجمعوع اطلاعات در دسترس عموم مرتبط به روند عبور از مرزها را برای تسهیل کار زنان افغان/مدافعان حقوق بشر گردآوری کرده است. این راهنما همچنین شامل منابع موجود در دسترس عموم را برای حمایت از کسانی است که به دنبال خروج ویا فرار از کشور، اند میباشد. معلومات ان مشمول پیشنهادات در باره شروع خروج، عبور مرز، نکاتی مربوط به اجتناب وحفاظت از کلاهبرداری وتقلب، کلاهبرداری در راه مهاجرت، حفظ اسناد مهم ومعلومات الکترونیکی، ومنابع مورد اعتماد برای اطلاعات وپشتیبانی از مدافعین حقوق بشر افغان در معرض تهدید میباشد.

درآگست 2022 یک سال از تسخیر خشونت آمیز طالبان برافغانستان پس از 20 سال تهاجم واشغال ایالات متحده گذشت.

کشورهایی که پناهنجویان افغان به سوی ان سفر میکنند، به سرعت درهای خود را برای کسانی که در معرض خشونت یا آزار واذیت قرار دارند را باز نمی کنند. ضمنا، قوانین پیچیده کشورهای ترانزیتی نیز مشکلاتی وچالش های پناهجویان را زیادتر کرده است. این وضعیت شرایط را به خصوص به مدافعین حقوق بشرو زنان که بدون محرم یا ولی مرد بنابر قانون جدید طالبان سفر کرده نمیتواند، دشوار ساخته است. با وجود همه این موانع، مدافعان حقوق بشر بجز از فرار راهی دیگر برای محافظت از خود وخانواده‌هایشان ندارند. بنابراین، این رهنمود اطلاعات ومنابع اولیه را برای کسانی که خود را در چنین شرایط درمیابند، فرآهم می‌کند.

اگرشما از منابع سازمان‌های غیردولتی یا ازبرنامه ای آزادی مشروط، اسکان مجدد وسایر برنامه‌های دولتی در حال حاضر درجریان هستید، لطفاً از طریق ایمیل بهadvocacy@madre.org  به تماس شده وبه ما اطلاع دهید تا بتوانیم آنها را در نسخه‌های بروزشده قرار دهیم.

مستندسازی وگزارش خشونت جنسیتی در افغانستان:

رویکردی مبتنی بر حقوق بشر

صدای زنان، افراد LGBTIQ، واعضای دیگر جامعه که از لحاظ تاریخی با تبعیض مواجه هستند، اکثرا در جامعه خاموش یا محکوم می‌شود، وهمچنین مواقع تبعیض‌ علیه شان که زیربنای خشونت علیه آنها است، در چوکات عدالت انتقالی تصدیق نشده یا هم به رسمیت شناخته نمیشود. برای بهبود وضعیت آنها، مدافعین حقوق بشر به حقایق ومعلومات موثق ضرورت دارد. مستندسازی خشونت مبنی بر جنسیت وجمع آوری حقایق میتواند که برای فعالان در راستای اشتراک به مخاطبان بزرگتری کارساز باشد.ضمنا مستندسازی عملا میتواند درتحکیم عدالت به گروهای به حاشیه رانده شده موثر باشد وخشونت علیه آنان را ریشه کن کند.

در راستای پیشبرد این اهداف، MADRE دستورالعملی را برای حمایت از زنان/مدافعان حقوق بشر افغان که درمستند سازی وگزارشدهی این قضایا به سازمان های عدالتخواهی اند، را تهیه کرده است. این رهنمود مبتنی بر حقوق بشر برای ارائه توصیه حفظ ایمنی وامنیت ومعلومات مزید در باره مکانیسم های بین المللی در جریان ‍پروسه ای مستندسازی بکار خواهد رفت تا کارکنان ومدافعین حقوق بشربتوانند یافته های خود را به کارشناسان بین المللی به شکل عادی گزارش دهند. وهمینطور نهادها می توانند اولویت های خود را با مدافعین در میان بگذارند. ضمنا مصداق دیگر این رهنمود ارایه کمک برای مدافعین حقوق بشر برای مبارزه با تبعیض میباشد.

اگرشما ویا سازمان‌های که قادر به ذخیره ای معلومات واسنادهای مهم نیستید/ند، MADRE و سایر سازمان‌ها دیگر می‌توانند به شما در دسترسی به فضای ذخیره‌سازی امن کمک کنند. شما میتوانید درین باره با ما از طریق ایمیل آدرسadvocacy@madre.org  به زبان های دری انگلیسی، یا پشتوبه تماس شوید.

Afghan women in protest

MADRE به همبستگی خود با زنان افغان و فمینیست های طرفدار صلح توسط کار ان با شرکای مردمی خود در أفغانستان ادامه می دهد. ما نه تنها مصمم برآورده کردن نیازهای فوری مدافعین حقوق بشر وزنان أفغان بوده بلکه در تلاش رساندن صدای آنها به جامعه بین المللی نیز هستیم

Relocation Guide

Resource Manual

September 29, 2022